Iltapostin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Iltaposti
[email protected]

Rekisterin nimi

Iltapostin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan omalla suostumuksella ja asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Iltapostin verkkopalvelussa, jossa asiakas voi rekisteröityä ja vastaanottaa erilaisia tarjouksia kumppaneilta. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten mahdollisten määräysten ja ohjeiden mukaisten kyselyiden mukaisesti.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän palveluiden suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa rajoissa.
Rekisterin henkilötietoja käytetään myös Iltapostin asiakaspalvelun hoitamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä mahdollisten reklamointien hallinnointiin ja hoitamiseen sekä sisäisiin markkinointi- ja asiakasanalyyseihin ja markkinointitutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista ja markkinoinnin kohteista:

Rekisteröidyn henkilöön liittyvät tiedot

Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Syntymäaika
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
Asiakkaan antama palaute ja reklamaatiot
Asiakkaan käyttämän päätelaitteen IP-osoite sekä evästeet
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot koskien rekisterinpitäjän palvelujen kannalta olennaisia seikkoja

Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohteena olevaa henkilöä koskevat tiedot

Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Syntymäaika
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä rekisteröitymisen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä.

Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

Iltaposti ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes sähköisessä muodossa.

Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten että sekä manuaalisesti tallennettuihin että IT-järjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. IT-järjestelmät on suojattu haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla, palomuuriohjelmistolla, käyttäjähallinnalla sekä muilla nykyaikaisilla keinoilla. Rekisterinpitäjän henkilöstöä koulutetaan käsittelemään henkilötietoja oikein. Rekisterinpitäjällä on voimassa olevat sisäiset politiikat ja määräykset koskien henkilötietojen oikeaa käsittelyä.

Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan salakirjoitetulla SSL-yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot lain tarkoittamalla tavalla.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta lain tarkoittamalla tavalla. Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.