Rekisteriseloste

Henkilörekisteriseloste

Iltaposti.com asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 25.05.2018. Viimeksi päivitetty 17.03.2020

Rekisterinpitäjä
Iltaposti.com

Rekisteriasioista vastaava taho
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi
Iltaposti.com asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaan antaman palvelupyynnön vuoksi asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Iltaposti verkkopalvelussa, jossa asiakas voi rekisteröityä ja vastaanottaa erilaisia tarjouksia Iltapostin yhteistyökumppaneilta. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän palveluiden suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa rajoissa. Rekisterin henkilötietoja käytetään myös Iltaposti asiakaspalvelun hoitamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä mahdollisten reklamointien hallinnointiin ja hoitamiseen sekä sisäisiin markkinointi- ja asiakasanalyyseihin ja markkinointitutkimuksiin.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköisten palveluidemme muokkaamiseen käyttäjälle yksilöidyiksi eri sivustoillamme. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös yhtiön oman liiketoiminnan edelleen kehittämiseen.

Jotkin Iltaposti palvelut voivat edellyttää erityisiä ehtoja henkilötietojen käsittelyyn. Niistä tiedotetaan käyttäjää ja hyväksyntää niihin pyydetään käyttäjältä sen yhteydessä, kun käyttäjä käyttää palveluita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista ja markkinoinnin kohteista:

Rekisteröidyn henkilöön liittyvät tiedot
Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Syntymäaika
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
Asiakkaan antama palaute ja reklamaatiot.
Asiakkaan käyttämän päätelaitteen IP-osoite sekä evästeet.
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot koskien rekisterinpitäjän palvelujen kannalta olennaisia seikkoja.

Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohteena olevaa henkilöä koskevat tiedot
Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Syntymäaika
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä rekisteröitymisen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään muun muuassa rekisteröidyltä itseltään tiedustelemalla ja rekisteröidyn käyttäessä yhtiön eri internet-sivuja.

Tietojen luovutus
Iltaposti.com voi luovuttaa tietoja vain lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Luovutettavia tietoja ovat enintään seuraavat henkilötiedot kuten viranomaisen tiedustelussa luovutetaan kaikki viranomaisen määräämät tiedot.

Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle
Emme siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin että IT-järjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan, lukitukset ja murtohälytinjärjestelmät. IT-järjestelmät on suojattu haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla, palomuuriohjelmistolla, käyttäjähallinnalla sekä muilla nykyaikaisilla keinoilla.

Rekisterinpitäjän henkilöstöä koulutetaan käsittelemään henkilötietoja oikein. Rekisterinpitäjällä on voimassa olevat sisäiset politiikat ja määräykset koskien henkilötietojen oikeaa käsittelyä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan salakirjoitetulla SSL-yhteydellä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot lain tarkoittamalla tavalla. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta lain tarkoittamalla tavalla.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.